Fundacja Ambasada Śląska z siedzibą w Bytomiu została ustanowiona aktem notarialnym w dniu 11. stycznia 2011 r. i działa na podstawie Ustawy z dn. 6. kwietnia 1984 r. o Fundacjach.

1. kwietnia 2011 roku Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000 382 399.

15. kwietnia 2011 roku Fundacji przyznano numer REGON 241916130.

18. kwietnia 2011 roku Fundacji przypisano NIP w Urzędzie Skarbowym w Bytomiu: 626 299 34 13.

Również 18. kwietnia 2011 roku Fundacja otwarła rachunek w Banku Ochrony Środowiska: 82 1540 1128 2112 7004 8883 0001.

Statut Fundacji

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja "Ambasada Śląska" zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Marcina Michała Brodę zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – Jarosława Pietrygę w kancelarii notarialnej w Bytomiu, w dniu 11. stycznia 2011 r., działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o Fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Bytom.

§ 4

 1. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, tworząc w tym celu oddziały.
 2. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.

§ 5

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 6

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 7

Fundacja posiada emblemat i używa pieczęci z danymi identyfikacyjnymi.

§ 8

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.ROZDZIAŁ II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 9

Celem Fundacji jest:

 1. ochrona dóbr kultury i tradycji Śląska,
 2. troska o upowszechnianie dziedzictwa i historii Śląska,
 3. działanie na rzecz rozwoju wspólnej świadomości regionalnej,
 4. dążenie do kulturowego, cywilizacyjnego, społecznego i gospodarczego rozwoju Śląska oraz ochrony środowiska naturalnego regionu,
 5. zarządzanie powierzonym i nabytym przez Fundację dziedzictwem Śląska.

§ 10

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie ekspozycji, festiwali, warsztatów twórczych, konkursów, produkcji wydarzeń artystycznych zarówno w kraju, jak i za granicą,
 2. organizowanie imprez publicznych – obchodów rocznicowych, odczytów, wieczorków, koncertów,
 3. organizowanie imprez promujących dziedzictwo kulturowe Śląska, m.in. promujących biesiadne tradycje lokalne, teatry podwórkowe, uliczne, jarmarki i inne,
 4. produkcję materiałów promocyjnych regionu do wykorzystania w kampaniach informacyjnych i reklamowych, w tym zwłaszcza prezentację dorobku osób szczególnie uzdolnionych i twórczych,
 5. organizowanie szkoleń, sympozjów, konferencji oraz innych działań edukacyjnych,
 6. prowadzenie działalności wydawniczej, fonograficznej, fotograficznej, filmowej i kolekcjonerskiej popularyzującej region w kraju i poza granicami oraz uzupełniającej działalność edukacyjną, artystyczną i turystyczną,
 7. prowadzenie badań, studiów i ekspertyz związanych z rozwojem kulturowym, cywilizacyjnym, społecznym i gospodarczym oraz popularyzację ich wyników,
 8. wspieranie i finansowanie projektów zagospodarowania terenów poprzemysłowych, dofinansowanie badań oceny stanu technicznego obiektów oraz wspieranie akcji tworzenia na ich terenach muzeów, ośrodków kulturalnych, oświatowych i ośrodków rekreacyjnych,
 9. podejmowanie działań związanych z rewitalizacją obiektów zabytkowych i o cennych walorach historycznych lub turystycznych na Śląsku, w tym m.in. inwentaryzację i opracowanie ich technicznej dokumentacji, pozyskanie źródeł finansowania, wyszukiwanie odpowiednich operatorów pod przygotowane w procesie rewitalizacji obiekty,
 10. pozyskiwanie i zarządzanie zrewitalizowanymi obiektami zabytkowymi stanowiącymi dziedzictwo Śląska,
 11. wspieranie i promocję osób fizycznych oraz prawnych przyczyniających się do postępu w dziedzinie nauki, kultury i sztuki, bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i ekologii, gospodarki i działalności obywatelskiej,
 12. tworzenie interaktywnych ośrodków kultury i sztuki, tradycji oraz turystyki związanych ze Śląskiem,
 13. fundowanie stypendiów naukowych i artystycznych dla uczniów i studentów,
 14. wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, w tym zwłaszcza organizacji pozarządowych realizujących zbieżne cele statutowe,
 15. prowadzenie działań podnoszących atrakcyjność regionu, w tym szczególnie w zakresie turystyki, rekreacji, kultury fizycznej i sportu,
 16. współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi, naukowymi oraz kościołami i związkami wyznaniowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
 17. stworzenie i prowadzenie portalu internetowego poświęconego śląskiemu dziedzictwu.

§ 11

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub przez wyodrębnione organizacyjnie i finansowo zakłady.
 2. Działalność gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundację organizuje i kieruje Zarząd. Wydzielonymi zakładami kierują ich dyrektorzy, powoływani przez Zarząd.
 3. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają jej Zarządowi. Decyzje o powołaniu zakładu i jego kierowaniu podejmuje Zarząd Fundacji.
 4. Przedmiot działalności zakładów gospodarczych Fundacji oraz zakres uprawnień i obowiązków dyrektorów zakładów nadane zostaną przez Zarząd.
 5. Na prowadzenie przez Fundację działalności gospodarczej przeznacza się niezależnie od majątku posiadanego przez Fundację na realizację działalności statutowej środki finansowe w kwocie 1000 zł (jeden tysiąc złotych).
 6. Fundacja cały dochód z działalności gospodarczej przeznacza na realizację celów statutowych.ROZDZIAŁ III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 12

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski wniesiony przez Fundatora w kwocie 3000 zł (trzy tysiące złotych) przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.

§ 13

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

 1. dotacji, darowizn krajowych i zagranicznych, spadków, zapisów;
 2. subwencji osób prawnych;
 3. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji;
 4. odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych;
 5. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację;
 6. aukcji internetowych;
 7. dochodów ze zbiórek publicznych.

§ 14

Za podjęte zobowiązania Fundacja odpowiada całym swoim moim majątkiem.

§ 15

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.ROZDZIAŁ IV. ZARZĄD FUNDACJI

§ 16

 1. Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
 2. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Fundatora na pięcioletnią kadencję.
 3. Zarząd składa się z 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób.
 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora,
  2. odwołania przez Fundatora,
  3. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  4. śmierci członka Zarządu.
 5. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 6. Fundatorowi przysługuje prawo odwołania Zarządu lub każdego z jego członków w każdym czasie.
 7. Fundator może powołać nowych członków Zarządu na miejsce osób, których członkostwo wygasło przed końcem kadencji.
 8. Kadencja członka Zarządu powołanego na miejsce osoby, która przestała pełnić tę funkcję przed końcem kadencji, wygasa wraz z upływem kadencji całego Zarządu.
 9. Fundator zostaje pierwszym Prezesem Zarządu.

§ 17

Zarząd Fundacji kieruje Fundacją, reprezentuje Fundację na zewnątrz oraz odpowiada za jej wyniki finansowe i społeczne.

§ 18

 1. Do bieżącej obsługi zadań Fundacji Zarząd może utworzyć Biuro Fundacji.
 2. Prezes Zarządu powołuje i odwołuje dyrektora Biura Fundacji oraz inne osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji.
 3. Prezes Zarządu jest kierownikiem zakładu pracy dla pracowników Biura Fundacji i ustala jego regulamin.
 4. Zarząd może powołać, jako swoje ciało doradcze – Komisję Programową, złożoną z osób lub przedstawicieli instytucji skupionych wokół idei Fundacji.

§ 19

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 (trzy) dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 20

 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Fundacji upoważniony jest samodzielnie każdy członek Zarządu.
 2. Jeżeli powołano więcej niż jednego członka Zarządu, składanie oświadczeń woli w zakresie nabycia praw lub zaciągnięcia zobowiązań wymaga podpisu Prezesa i członka Zarządu działających łącznie.

§ 21

Członkowie władz Fundacji nie ponoszą odpowiedzialności materialnej swoim majątkiem za zobowiązania Fundacji, ani wyodrębnionych finansowo i organizacyjnie zakładów.ROZDZIAŁ V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22

W przypadku śmierci bądź wystąpienia innych okoliczności trwale uniemożliwiających wykonywanie przez Fundatora jego kompetencji wynikających ze Statutu, kompetencje te będą wykonywane przez Zarząd.


ZMIANA STATUTU I POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

§ 23

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator na wniosek Zarządu.
 2. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 24

 1. Fundacja może się połączyć z inną Fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną Fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną Fundacją decyzję podejmuje Fundator na wniosek jednomyślnej uchwały Zarządu.


LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 25

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. W sprawach likwidacji Fundacji decyzję podejmuje Fundator na wniosek jednomyślnej uchwały Zarządu.
 3. W uchwale Zarządu likwidującej Fundację należy wyznaczyć osobę likwidatora oraz określić zasady i tryb przeprowadzenia likwidacji.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.
 5. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.
 6. Likwidatorem nie może zostać wyznaczona osoba pełniąca wcześniej funkcję członka Zarządu.

Napisz do nas na:
kontakt@ambasadaslaska.org
Ambasada Śląska © 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone.
 
Strona główna
O nas
Projekty Fundacji
Nasi Partnerzy
Skrzynka kontaktowa Fundacji